پرسنل
اکرم عابدینی پور مسئول آموزش  
امیرحسین سیمرغ کارشناس آموزش  
شرح وظایف
ردیف عنوان
1 برنامه ریزی دروس علوم پایه و کلینیکی ، درمان جامعه نگر و برنامه ریزی امتحانات میان ترم و پایان ترم
2 انتخاب استاد نمونه
3 تطبیق و معادل سازی دروس دانشجویان مهمان ، انتقالی ، بهداشت کاران و .....
4 ثبت نمرات پایان ترم در هر نیمسال تحصیلی
5 امور مربوط به فراغت از تحصیل
6 امور مربوط به آزمون جامع علوم پایه
7 امور مربوط به استعداد ها و عملکرد های درخشان
8 برگزاری شورای آموزشی، سیاستگذاری ، کمیته منتخب ....
9 امور مربوط به درخواست های دانشجویان
10 امور مربوط به درخواست های دانشجویان انتقالی ، مهمان ....
11 ناظر و مراقب جلسات امتحانی
12 بررسی پرونده دانشجویان
13 امور مربوط به برگزاری امتحانات ، شامل تایپ و تکثیر سوالات ، تهیه و تصحیح پاسخنامه امتحانی
14 انجام امور هیئت علمی