کده

 

 

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم
آدرس : قم- خیابان ساحلی ، مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم- دانشکده دندانپزشکی 

تلفن : دفتر ریاست: 37700096-025 آموزش: 37700094-025 فکس : 37700095-025

جهت ارتباط با بخش های دندانپزشکی با شماره 18 - 37715212 تماس حاصل نمائید.