دیدار معاون محترم پژوهشی با جمعی از اساتید دانشکده دندانپزشکی

دیدار معاون محترم پژوهشی با جمعی از اساتید دانشکده دندانپزشکی

قابل توجه دانشجویان آزمون علوم پایه: دستورالعمل و محل برگزاری آزمون

قابل توجه دانشجویان آزمون علوم پایه: دستورالعمل و محل برگزاری آزمون

برنامه ارائه دروس نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

برنامه ارائه دروس نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

برگزاری جلسه کمیته ی مرکزی اجرایی ارتباط با صنعت دانشگاه

برگزاری جلسه کمیته ی مرکزی اجرایی ارتباط با صنعت دانشگاه

خدمات الکترونیک

فرادید

نوید

ارتقاء و ارزشیابی اعضای هیات علمی

سیپاد

نقل و انتقالات

اتباع