اسامی هیات علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

تخصص

مرتبه ی علمی

محل خدمت

1

آیدا

مهدی پور

دندانپزشکی

کودکان

استاد یار

دانشگاه قم

2

سمیرا

حاجی صادقی

دندانپزشکی

بیماری های دهان و دندان

استاد یار

دانشگاه قم

3

یاسمین

برکیان

دندانپزشکی

بیماری های دهان و دندان

استاد یار

دانشگاه قم

4

محمد

مهدی زاده

دندانپزشکی

جراحی فک و صورت

دانشیار

دانشگاه قم

5

محمد

پورعلی

دندانپزشکی

پروتز

استاد یار

دانشگاه قم

6

الهه

سلطان محمدی بروجنی

دندانپزشکی

ارتودانتیکس

استاد یار

دانشگاه قم

7

سیده سلوی

خسروشاهیان

دندانپزشکی

ارتودانتیکس

استاد یار

دانشگاه قم

8

حامد

رحیمی

دندانپزشکی

پریودانتیکس

استاد یار

دانشگاه قم

9

زهرا

جعفریان

دندانپزشکی

پروتز

استاد یار

دانشگاه قم

10

بهنوش

جلالیان

دندانپزشکی

ترمیمی

استاد یار

دانشگاه قم

11

فرناز

سیده مصطفایی

دندانپزشکی

اندودانتیکس

استاد یار

دانشگاه قم

12

مهرداد

کهوند

دندانپزشکی

کودکان

استاد یار

دانشگاه قم

13

مینا

سلطانی

دندانپزشکی

کودکان

استاد یار

دانشگاه قم

14

فاطمه

کوهستانی

دندانپزشکی

ترمیمی

استاد یار

دانشگاه قم

15

شیرین

شیدفر

دندانپزشکی

پریودانتیکس

استاد یار

دانشگاه قم

16

فاطمه

احمدیان

دندانپزشکی

رادیولوژی

استاد یار

دانشگاه قم

17

آناهیت

افراسیابی

دندانپزشکی

دندانپزشکی ترمیمی

استاد یار

دانشگاه قم

18

علیرضا

مجیدی

دندانپزشکی

اندودانتیکس

استاد یار

دانشگاه قم

18

سید حمیدرضا

داوودی

دندانپزشکی

اندودانتیکس

استاد یار

دانشگاه قم

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

تخصص

مرتبه ی علمی

محل خدمت

19

لیلا

خدادای فرد

دندانپزشکی

پریودانتیکس

استاد یار

دانشگاه قم

20

بابک

نظیری

دندانپزشکی

پروتز های دندانی

استاد یار

دانشگاه قم

21

فائزه

قیصری

دندانپزشکی

جراحی دهان فک و صورت

مربی

دانشگاه قم

22

الهام

کیخا

دندانپزشکی

بیماری های دهان فک و صورت

استاد یار

دانشگاه قم

23

سمانه

رضایی ده نمکی

دندانپزشکی

ترمیمی

استاد یار

دانشگاه قم

24

مهرداد

منشی

دندانپزشکی

جراحی دهان فک و صورت

استاد یار

دانشگاه قم

25

محبوبه

پورعبدالهی اردکانی

دندانپزشکی

رادیولوژی

استاد یار

دانشگاه قم

26

آرزو

ریانی

دندانپزشکی

 

استاد یار

دانشگاه قم

27

الهام

نجفی

دندانپزشکی

اندودانتیکس

استاد یار

دانشگاه قم

28

زهرا

عموزادخلیلی

دندانپزشکی

بیماری های دهان فک و صورت

استاد یار

دانشگاه قم

29

زهرا

هاشم زاده اصفهانی

دندانپزشکی

آسیب شناسی دندان

استاد یار

دانشگاه قم

24

سمانه

سلطانی

دندانپزشکی

پریودانتیکس

استاد یار

دانشگاه قم

25

سید محسن

صادقی

دندانپزشکی

اندودانتیکس

استاد یار

دانشگاه قم

32

الهام

بویر احمدی

دندانپزشکی

اندودانتیکس

استاد یار

دانشگاه قم

33

شبیر

مجدی

دندانپزشکی

جراحی دهان فک و صورت

استاد یار

دانشگاه قم

34

جواد

زین الدینی میمند

دندانپزشکی

اطفال

استاد یار

دانشگاه قم

35

فاطمه

زند کریمی

دندانپزشکی

پروتز های دندانی

استاد یار

دانشگاه قم

36

دنا

سپهری

دندانپزشکی

پروتز های دندانی

استاد یار

دانشگاه قم

37

نگار

بابایی

دندانپزشکی

کودکان

استاد یار

دانشگاه قم

38

محمد فتح الله

ابراهیمی

دندانپزشکی

رادیولوژی

مربی

دانشگاه قم

39

ناهید

اصل امین آباد

دندانپزشکی

رادیولوژی

مربی

دانشگاه قم

40

محمد

حسین نتاج

دندانپزشکی

پروتز های دندانی

استاد یار

دانشگاه قم