منشور اخلاقی دانشکده دندانپزشکی

 

1. توکل به خدا و استعانت از ذات باری تعالی را در رأس کلیه امور قرار دهیم.

2. تقویت التزام  به مبانی اخلاقی- اسلامی و ترویج ارزش های متعالی را وظیفه خود دانسته، با رعایت موازین نظام جمهوری اسلامی ایران، در جهت تحقق اهداف عالیه اسلامی گام برداریم.

3. شرافت و منزلت انسانی افراد را ارج نهاده، صیانت از جوهره و گوهر والای انسانی و اکرام آن را، تکلیف الهی خود بدانیم.

4. با التزام به شعار آرمانی" طهارت در پندار، لطافت در گفتار و ظرافت در رفتار" متعهد گردیم خویشتن داری، گشاده رویی، متانت، ادب و احترام متقابل را در ارتباط با همکاری، دانشجویان و ارباب رجوع مورد توجه قرار دهیم.

5. جهت نهادینگی فرهنگ تعامل و گفتمان صادقانه مبتنی بر اصول اخلاقی و برخورد با رفتارهای نامناسب همچون غیبت، شایعه پراکنی، مذمت یا اقدامات بدخواهانه نسبت به یکدیگر، تلاش نماییم.

6. با استفاده از خرد و مشارکت جمعی که بهترین رویکرد جهت تحقق اهداف سازمانی می باشد، ترویج فرهنگ همکاری توأم با فضای باز فکری، خلاقیت، نوآوری و توانمند سازی مجموعه را سر لوحه همت خویش قرار دهیم.

7. همواره به اصل رازداری، امانت، عدم افشای اسرار، مدارک و اسناد محرمانه پایبند باشیم.

8. اصل خیرخواهی و نوع دوستی را سرلوحه کار خود قرار دهیم. آنچه راکه ازخیر و نیکی برای خود می خواهیم برای دیگران هم بخواهیم و مسیر ترقی حرفه ای را برای همدیگر هموار سازیم.

9. به وظایف، شئون حرفه ای و اجتماعی متعهد بوده و در جهت همسویی اهداف فردی با اهداف دانشکده تلاش کنیم.

10. وقت شناسی، رعایت نظم و انضباط و پرهیز از اسراف را سرلوحه کار خود قرار داده و در جهت بهره وری،ارتقا، و تعالی دانشکده در تمامی ابعاد و زمینه ها کوشا باشیم.