نام نام خانوادگی مسئول کتابخانه:

خانم اعظم السادات توسلمند

تحصیلات:

کارشناسی کتابداری در شاخه ی پزشکی

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

 

تاریخچه کتابخانه

کتابخانه این دانشکده از سال 89 تا سال 94 با دانشکده پرستاری ومامایی ودانشکده پیراپزشکی ادغام بوده است و از سال 1394 با جداشدن دو دانشکده، کتابخانه این دانشکده مستقل گردید.

از سال 1390 پذیرش دانشجوی دندانپزشکی صورت گرفته ودوره تحصیل این دانشجویایان  6 سال می باشد.موجودی کتابهای این کتابخانه حدود 1973 جلد می باشد ودارای 100 پایان نامه می باشد.

شرح وظایف کتابدار:

1-ارائه خدمات عضویت به دانشجویان و اعضای هیئت علمی وکارمندان

2- نیاز سنجی و ارتباط با کاربران کتابخانه در مورد منابع مورد نیاز

3-درخواست وسفارش کتابهای مورد نیاز و پیگیری خرید و کنترل نهایی سفارشات

4- ثبت کتابهای جدید، کد گذاری، لیبل زنی، جایگذاری

5- قفسه خوانی و وجین منابع قدیمی

6-رف خوانی سالیانه

7- آماده سازی و ثبت پایان نامه ها

8- پاسخ گویی به مراجعه کنندگان و رفع نیازهای اطلاعاتی

9- تمدید ونظارت بر جرائم دیر کردها

10- انجام امور تسویه حساب وتکمیل فرم مربوطه

11- ارتباط و تعامل با سایر کتابداران

12- آموزش و نحوه استفاده از سامانه

13- شرکت در کلاسهای ضمن خدمت