نام نام خانوادگی مسئول کتابخانه:

خانم اعظم محمدعلیپور

تحصیلات:

کارشناسی کتابداری در شاخه ی پزشکی

 

 

تاریخچه کتابخانه

کتابخانه این دانشکده از سال 89 تا سال 94 با دانشکده پرستاری ومامایی ودانشکده پیراپزشکی ادغام بوده است و از سال 1394 با جداشدن دو دانشکده، کتابخانه این دانشکده مستقل گردید.

از سال 1390 پذیرش دانشجوی دندانپزشکی صورت گرفته ودوره تحصیل این دانشجویایان  6 سال می باشد.موجودی کتابهای این کتابخانه حدود 1973 جلد می باشد ودارای 100 پایان نامه می باشد.

شرح وظایف کتابدار:

ارائه خدمات عضویت به دانشجویان و اعضای هیئت علمی وکارمندان

نیاز سنجی و ارتباط با کاربران کتابخانه در مورد منابع مورد نیاز

درخواست وسفارش کتابهای مورد نیاز و پیگیری خرید و کنترل نهایی سفارشات

 ثبت کتابهای جدید، کد گذاری، لیبل زنی، جایگذاری

 قفسه خوانی و وجین منابع قدیمی

رف خوانی سالیانه

 آماده سازی و ثبت پایان نامه ها

 پاسخ گویی به مراجعه کنندگان و رفع نیازهای اطلاعاتی

 تمدید ونظارت بر جرائم دیر کردها

انجام امور تسویه حساب وتکمیل فرم مربوطه

 ارتباط و تعامل با سایر کتابداران

 آموزش و نحوه استفاده از سامانه

 شرکت در کلاسهای ضمن خدمت