معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی: خانم دکتر آیدا مهدی پور

رشته: دکترای تخصصی دندانپزشکی اطفال 

 

مرتبه علمی: استاد یار

 

تلفن: 37715388 - 025 

 

ایمیل: mehdipoor_aida@yahoo.com

 

آدرس: دانشکده دندانپزشکی قم- گروه کودکان