معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی

 آقای دکتر سیدمحسن صادقی
متخصص اندودانتیکس