نام و نام خانوادگی: آقای دکتر حامد رحیمی

رشته تحصیلی : پریودانتیکس

مرتبه علمی : استاد یار

تلفن: 37700094 - 025