مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده دندانپزشکی: خانم دکتر محبوبه پور عبدالهی

رشته: متخصص رادیولوژی

مرتبه علمی: استاد یار

تلفن:

ایمیل:

آدرس: