مسئول دفتر ریاست:   خانم سمیه عسگری

تلفن :   37700096  - 025

فکس : 37706695 - 025

شرح وظایف

1:  انجام امور اداری و دفتری

2: نظارت و پیگیری امور مرتبط به حوزه کاری

3: هماهنگی جلسات دوره ای شورای آموزش و پژوهش

4: راهنمایی ارباب رجوع رئیس دانشکده و هدایت آنها به واحدهای مربوطه