مسئول دفتر ریاست : خانم سمیه عسگری

تلفن :   37700096- 025

فکس : 37706695- 025

 

شرح وظایف:

1.  انجام امور اداری و دفتری

2. نظارت و پیگیری امور مرتبط به حوزه کاری

3. هماهنگی جلسات دوره ای شورای آموزش و پژوهش

4. راهنمایی ارباب رجوع رئیس دانشکده و هدایت آنها به واحدهای مربوطه