مدیریت مجموعه دانشکده دندانپزشکی قم

جناب آقای داود قربانی راد

 

شرح وظایف :

1. مطالعه و انجام اقدامات لازم در مواردی از قبیل بخشنامه ها، دستورالعمل ها، مقررات استخدامی، قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان

2. اعمال و اجرای قوانین و مقررات استخدامی که از طریق ستاد دانشگاه ابلاغ می گردد.

3. شناخت وظایف و مسئولیت ها و شرایط احراز پست های سازمانی مصوب مربوطه

4. انجام مصوبات پرسنلی و استخدامی

5. اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدف های مورد نظر و هماهنگ نمودن فعالیت های کارگزینی با دستگاه

6.پیش بینی نیاز های پرسنلی بر اساس تعداد پرسنل خارج شده آمار نیروی انسانی و پستهای بلاتصدی با هماهنگی معاونت آموزشی

7. رسیدگی به مسائلی از قبیل ترک خدمت، گزارش به موقع ترک خدمت کارکنان

8. انجام امور مربوط به رفاه کارمندان، بیمه درمان، رعایت حقوق قانونی کارکنان و جلوگیری از تضییع حق آنان

9.کنترل حضور و غیاب پرسنل واحد مربوطه برابر تصویب نامه هیات وزیران 

10. کنترل و نظارت و توزیع فرم های ارزشیابی و تکمیل تا آخرین مراحل آن

11. انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق (ریاست محترم دانشکده)

12. ساماندهی و نظارت دقیق و موثر بر امور خرید آن مرکز با رعایت صرفه و توجه به اصل کیفیت و حمایت از تولید داخلی 

13. پایش منطقی بر امور قراردادهای آن مرکز

14. هماهنگی کامل با معاونت محترم آموزشی، مدیران منابع انسانی و امور پشتیبانی و رفاهی

15. نظارت فنی بر کار منشی بخش ها و سوپروایزر بالینی بخش