ریاست دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم

نام و نام خانوادگی: محمد مهدی زاده

رشته تحصیلی:دکترای عمومی دندانپزشکی، دکترای تخصصی جراحی دهان، فک و صورت، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم

مرتبه علمی:دانشیار

ایمیل:m.mehdizadeh@muq.ac.ir

نمابر: 37706696 -025

تلفن: 37700096 - 025 

آدرس: قم - خیابان شهید لواسانی - جنب دادگستری - دانشکده دندانپزشکی

کد پستی: 3716698996