شماره تماس: 37707843 -025

آدرس: قم- خیابان لواسانی(ساحلی) -  دانشکده دندانپزشکی - واحد کتابخانه

تلفن: دفتر ریاست: 37700096-025

آموزش: 37700094-025

فکس : 37700095-025

پست الکترونیکی: denslib@muq.ac.ir