اهداف و رسالت:

دفتر توسعه آموزش (Educational Development Offoce)به منظور ارتقا کیفیت آموزش و پویا نمودن عملکرد های آن و در راستای سیاست های مرکز مطالعات و توسعه آموزش، عمدتا به امر

1.بهبود کیفی آموزش

2. برنامه ریزی آموزشی و درسی

3. آموزش توانمندسازی اساتید 

4. ارزشیابی و آموزش مداوم می پردازد.