شرایط ورود و نام نویسی  

 ماده 1) شرایط ورود به دوره دکتری  عمومی دندانپزشکی  به شرح زیر است :

1-1- پذیرفته شدن در آزمون ورودی

2-1- داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه از داخل یا خارج کشور مورد تائید وزارت آموزش و پرورش (باتوجه به نظام جدید آموزش متوسطه ) یا برابر آن برای آموزشهای حوزوی ، مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی .

3-1- مجاز بودن به ادامه تحصیل ازنظر قوانین و مقررات جاری کشور

4-1- داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

5-1- برخورداری از سلامت تن و روان برابر ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و تائید کمیسیون پزشکی دانشگاه

6-1- سپردن تعهد خدمت براساس ضوابط و قانون آموزش رایگان و یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه و مقرراتی که ازطریق مراجع ذیربط صادر می شود.

تبصره : پرداخت شهریه ، فارغ التحصیلان رشته دندانپزشکی را از انجام دیگر تعهدات قانونی خاص معاف نمی کند.

 ماده 2) پذیرفته شدگان آزمون ورودی موظفند درمهلت هایی که توسط دانشگاه اعلام می شود ، برای نام‌نویسی و انتخاب واحد به دانشگاه یا دانشکده ذیربط مراجعه کنند. عدم مراجعه به موقع پذیرفته شدگان آزمون سراسری برای ثبت نام درنخستین نیمسال تحصیلی ، به منزله انصراف از تحصیل خواهد بود.

 ماده 3) دانشجو موظف است درهر نیمسال در زمانی که دانشگاه اعلام می کند برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند . عدم مراجعه دانشجو برای ثبت نام بدون اطلاع و عذرموجه دریک نیمسال به منزله انصراف از تحصیل است و درصورت تاخیر و داشتن عذرموجه حق انتخاب واحد وادامه تحصیل درآن نیمسال را ندارد ، ولی آن نیمسال با صدور حکم مرخصی تحصیلی جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب می گردد.

تبصره : دانشجو موظف است عذرموجه خود را درخودداری از نام نویسی، با دلایل مستند بطور مکتوب درزمانی کمتر ازیک ماه بعد از آغاز نیمسال تحصیلی به آموزش دانشگاه اطلاع دهد.

ماده 4) دانشجویان دوره دکتری عمومی دندانپزشکی دریک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل دربیش از یک رشته و دریک یا چند دانشگاه را نخواهند داشت . درصورت تخلف از ادامه تحصیل در یکی از رشته‌های انتخابی به تشخیص کمیسیون بررسی موارد خاص وزارتخانه، محروم وسوابق تحصیلی وی باطل اعلام می‌شود و دانشجو دراین حالت موظف است کلیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه‌های تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد.

تبصره : دانشجویان ممتاز که در شرایط خاص قرار دارند ، از شمول این ماده مستثنی هستند . تعریف دانشجوی ممتاز و ضوابط اجرایی این تبصره، توسط شورای هدایت استعدادهای درخشان درآموزش عالی تعیین و ابلاغ می شود.

 نظام آموزشی  

 ماده 5) آموزش دوره دکتری  عمومی دندانپزشکی  مبتنی بر نظام واحدی است .

ماده 6) درنظام واحدی میزان هردرس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا مردودی دانشجو دریک درس به همان درس محدود می شود.

ماده 7) هرواحد درس نظری و عملی (یا آزمایشگاهی ) مقدار درسی است که مفاد آن به ترتیب طی 17 ساعت و 34 ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی (یا دوره تابستانی) و طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود.

ماده 8) هرسال تحصیلی مرکب از دو نیمسال و درصورت ضرورت یک دوره تابستانی است .

تبصره : در دوره بالینی هر نیمسال تحصیلی مشتمل بر چند بخش آموزش بالینی است. تعداد بخشهای دوره بالینی در طول هر نیمسال تحصیلی با توجه به مدت زمان لازم برای آموزش هر بخش تعیین می‌شود.

ماده 9) هر نیمسال تحصیلی عبارت از 17 هفته آموزشی و دوره تابستانی برابر 6 هفته آموزشی است.

تبصره 1: طول مدت امتحانات پایان نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب نمی شود.

تبصره 2: درموارد استثنایی و ضروری به پیشنهاد دانشکده و موافقت شورای آموزشی دانشگاه می توان درس یا درسهایی را درمدتی کوتاهتر از 17 هفته تدریس کرد، مشروط براینکه مجموع ساعات هر واحد درسی از میزان مقرر در ماده 7 این آیین نامه کمتر نشود.

ماده 10 ) کلیه دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی موظفند برنامه درسی و سرفصل مصوب شورای‌عالی برنامه ریزی را اجرا نمایند . ترتیب دروس با رعایت پیش نیازها ، روش تدریس و جابجا کردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع برعهده دانشگاهها است .

تبصره 1 : آن دسته از دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی که حداقل سه دوره دکتری  عمومی دندانپزشکی فارغ‌التحصیل داشته اند، درصورت تائید شورای آموزش دانشکده و دانشگاه می توانند باتوجه به مقتضیات و امکانات، حداکثر به میزان ده درصد کل واحدهای دوره به برنامه مصوب اضافه کنند.

تبصره 2 : تنظیم برنامه تحصیلی دانشجویان درطول دوره باتوجه به مقررات این آیین نامه و رعایت پیش‌نیازهای تعیین شده دربرنامه درسی برعهده دانشکده ذیربط است .

ماده 11) برنامه دوره دکتری عمومی دندانپزشکی شامل درسهای عمومی، علوم پایه و اختصاصی و مراحلی به شرح زیر است :

مرحله اول علوم پایه  (دو سال)

مرحله دوم دروس اختصاصی دندانپزشکی (چهار سال)

ماده 12) در پایان مرحله اول ، امتحان جامع علوم پایه برگزار می شود و قبولی در این امتحان شرط ورود به دوره بعدی می باشد.

تبصره : شرط شرکت در امتحان جامع علوم پایه ، قبولی درکلیه درسهای مرحله اول (درسهای علوم پایه درسهای عمومی و واحدهای جنین و بافت شناسی و دهان و دندان و فک و آناتومی دندان) است . با این حال درشرایطی که دانشجو ، تنها یک درس عمومی باقی داشته باشد ، می تواند درامتحان جامع علوم پایه شرکت کند و درصورت قبولی ، درس باقیمانده را در دوره بعدی بگذراند.

ماده 13 ) شرکت درامتحان جامع علوم پایه تا سه نوبت مجاز است. چنانچه دانشجو در امتحان مزبور نمره قبولی کسب نکند از ادامه تحصیل در دوره دکتری  عمومی دندانپزشکی  محروم می شود.

تبصره 1: غیبت غیر موجه در امتحان جامع علوم پایه به منزله یک نوبت شرکت درامتحان محسوب می‌شود.

تبصره 2: دانشجویی که به علت مردود شدن در امتحان جامع علوم پایه از ادامه تحصیل در رشته دندانپزشکی محروم می شود درصورتی که میانگین نمرات درسهایی که گذرانده است حداقل 10 باشد ، می تواند برابر دستورالعمل مربوطه به رشته دیگری درمقاطع کارشناسی یا کاردانی ( باتوجه به میانگین نمره دانشجو) تغییر رشته دهد.

 واحدهای درسی و طول مدت تحصیل  

 ماده 14) حداقل تعداد واحدهای درسی لازم برای فراغت از تحصیل در دوره دکتری  عمومی دندانپزشکی  برابر تعداد واحدهای برنامه آموزشی مصوب آن دوره درشورای عالی برنامه ریزی است .

تبصره : گذراندن درسهای پیش نیاز دانشگاهی و ضوابط آن برطبق برنامه ای که توسط شورای آموزشی دانشگاه تعیین می گردد انجام می پذیرد.

 ماده 15) دانشجو درهر نیمسال تحصیلی، درکلیه مراحل آموزش دکتری عمومی دندانپزشکی  مجاز است بین 12 تا 20 واحد درسی انتخاب نماید.     

تبصره 1 : درآخرین نیمسال تحصیلی در هر یک از مراحل آموزشی دانشجو از رعایت شرط حداقل 12 واحد معاف است .

تبصره 2: دانشجویی که در یک نیمسال ، حداقل میانگین 17 داشته باشد درصورت امکان می تواند در نیمسال بعد تا 24 واحد درسی انتخاب کند.

تبصره 3 : در مواردی که دانشجو حداکثر 24 واحد باقیمانده برای گذراندن هریک از مراحل را داشته باشد، درصورتی که درنیمسال قبل مشروط نشده باشد با تایید دانشکده می تواند تمامی واحدهای باقیمانده را دریک نیمسال انتخاب کند.

تبصره 4: در دوره تابستانی ، دانشجو مجاز به انتخاب بیش از 6 واحد درسی نمی باشد.

 ماده 16) حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری عمومی دندانپزشکی 9 سال است .

تبصره : حداکثر مدت مجاز تحصیل در مرحله اول 7 نیمسال تحصیلی است و چنانچه دانشجویی نتواند در این مدت از امتحان جامع علوم پایه نمره قبولی کسب کند از ادامه تحصیل در رشته دندانپزشکی  محروم می شود و با وی مطابق تبصره 2 ماده 13 این آیین نامه رفتارخواهد شد.

 حضور و غیاب 

 ماده 17) حضور دانشجو در تمامی جلسات مربوط به هر درس الزامی است و عدم حضور دانشجو در هر یک از جلسات , غیبت محسوب می شود.

ماده 18) ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از 17/4 و عملی نباید از 17/2 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند, در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر خواهد شد.

ماده 19) در صورتی که غیبت دانشجودر هر درس مازاد بر  17/4 بوده و موجه تشخیص داده شود، آن درس حذف می گردد. در این حال رعایت حد نصاب 12 واحد الزامی نیست، در عین حال نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می گردد.

 ماده 20) غیبت غیرموجه درامتحان هردرس به منزله نمره صفر در آن درس و غیبت موجه درامتحان هردرس باعث حذف آن درس خواهد بود.

 ماده 21( درصورتی که مجموع ساعات غیبت دانشجو اعم ازموجه یا غیرموجه درهریک از دروس نظری و عملی از 17/4 ساعات هر یک از درسها بیشتر باشد، دانشجو موظف به اخذ و تکرار کامل آن درس می‌باشد.

 ماده 22) تشخیص موجه بودن غیبت دانشجو درکلاس دروس نظری و عملی یا جلسات امتحان به عهده شورای آموزشی دانشگاه است .

حذف و اضافه 

ماده 23) دانشجو می تواند درهرنیمسال تحصیلی ازکلیه مراحل دوره دکتری عمومی دندانپزشکی تا دو هفته پس از شروع نیمسال ، حداکثر دو درس خود را حذف و یا برای دو درس دیگر ثبت نام کند، یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابجا نماید مشروط بر این که تعداد واحدهای انتخابی وی از حدود مقرر درماده 15 تجاوز نکند.

تبصره 1 : غیبت در دوهفته اول هردرس به دلیل حذف و اضافه ویا به هردلیل دیگر مجاز نیست و جزو سقف غیبت مجاز دانشجو محسوب می شود.

ماده 24) دانشجو در هر یک از مراحل آموزش دندانپزشکی می تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی فقط یکی از دروس نظری خود را با تایید معاونت آموزشی دانشکده حذف کند ، مشروط براینکه تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد کمتر نشود و غیبت دانشجو در آن درس بیشتر از سقف مجاز نباشد.

تبصره : حذف و اضافه در ترم تابستانی امکانپذیر نیست.

 ماده 25) حذف کلیه درسهای اخذ شده در یک نیمسال ، تنها درصورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصیل درآن نیمسال نباشد. دراین صورت نیمسال مزبور جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل وی محسوب می گردد.

 ارزشیابی پیشرفت تحصیل دانشجو 

 ماده 26) ارزشیابی پیشرفت دانشجو در هر درس براساس میزان حضور و فعالیت درکلاس ، انجام امور آموزشی و نتایج امتحانات در طول نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد و مدرس یا مدرسین هردرس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است .

 ماده 27) ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در دوره های پیش بالینی و بالینی با توجه به مجموعه ای از نمرات در موارد زیر انجام می شود :

1-    27 رعایت اخلاق اسلامی، حفظ شئون پزشکی و حسن رابطه با بیماران وکارکنان بخش

2-    27- حضور مرتب و تمام وقت در بخش، کلاسهای مربوطه و انجام وظایف محوله براساس برنامه تنظیمی

3-    27 دقت واحساس مسئولیت درانجام امورمحوله طبق ضوابط بخش و تهیه و تکمیل پرونده بیماران

4-    27- میزان افزایش مهارت و بهره گیری دانشجو از دوره های پیش بالینی و بالینی  

5-    27- امتحان واحدهای عملی و کسب نمره لازم  

 ماده 28) امتحانات کتبی درپایان هر نیمسال تحصیلی از تمامی درس‌های نظری مربوطه برگزار می‌گردد.

 ماده 29) معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره امتحانی است و نمره دانشجو در هر درس یا هر بخش بصورت عددی بین صفر تا بیست مشخص می شود.

 ماده 30) حداقل نمره قبولی در درسهای عمومی، علوم پایه و درس های نظری مرحله دوم آموزش دندانپزشکی10 و در مورد درس های عملی مرحله دوم 12 می باشد.

تبصره : نمرات هرقسمت از درسهای نظری و عملی (ناپیوسته ) که دارای دو کد هستند مستقل می‌باشد، اما برای درسهای نظری عملی ( پیوسته ) که دارای یک کد هستند یک نمره محاسبه می‌گردد.

 ماده 31) مدرس یا مدرسین هر درس و یا هر بخش موظفند گزارش نمره نهایی دانشجو درآن درس یا بخش را حداکثر 10 روز پس از برگزاری امتحان از طریق گروه به آموزش دانشکده تسلیم نمایند.

تبصره : پس از اعلام نمره توسط آموزش، دانشجو می تواند حداکثر 3 روز پس از اعلام نتایج اعتراضات خود را کتبا به آموزش دانشکده اعلام کند تا رسیدگی لازم صورت پذیرد.

ماده 32) آموزش دانشکده موظف است نمرات نهایی را حداکثر تا سه هفته پس از برگزاری آخرین امتحان هرنیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی به آموزش کل دانشگاه ارسال دارد.

تبصره : نمره پس از اعلام به آموزش کل دانشگاه غیرقابل تغییراست .

 ماده 33) درپایان هرنیمسال تحصیلی ، میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان آن نیمسال محاسبه و درپایان دوره تحصیلی، میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می گردد و درکارنامه وی ثبت می شود.

تبصره 1: برای محاسبه میانگین هر نیمسال، تعداد واحدهای هر درس یا بخش در نمره آن درس یا بخش ضرب می شود و مجموع حاصل ضربهایی که به ایت ترتیب به دست می آید،  برتعداد کل واحدهایی که دانشجو برای آنها نمره (اعم از نمره مردودی یا قبولی) دریافت داشته است، تقسیم می شود.

تبصره 2 : دوره تابستانی بعنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود، نمرات درسهایی که دانشجو در دوره تابستانی می گذراند تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب می شود و این مدت جزو سنوات مجاز دانشجو محسوب نمی گردد.

 ماده 34) میانگین نمرات دانشجو در هر هیچ نیمسال آموزش دندانپزشکی نباید از 12 کمترباشد ، در غیر این صورت نام‌نویسی دانشجو درنیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.

تبصره 1 : درمواردی که تعداد واحدهای ارائه شده توسط دانشگاه کمتراز 12 واحد باشد آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه نخواهد شد ولیکن درصورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی محاسبه خواهد شد درمواردی که به علت مشکلات دانشجو تعداد واحدها کمتراز 12 واحد باشد، آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو و درصورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی محاسبه خواهد شد.

تبصره 2 : دانشکده موظف است موضوع مشروط بودن ثبت نام دانشجو را هربار کتبا" به وی و اولیاءاش اطلاع دهد و یک نسخه از آن را درپرونده دانشجو ضبط کند . با این وصف قصور در عدم اخطار به وی از طرف دانشگاه و یا اظهاربی اطلاعی دانشجو از این امر، مانع از اجرای مقررات نخواهد بود.

تبصره 3 : دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را درآن نیمسال ندارد .

 ماده 35) دانشجویی که در مراحل آموزش دندانپزشکی برای سه نیمسال متوالی یا چهارنیمسال متناوب مشروط شود، از ادامه تحصیل محروم می شود . دراین حال ، چنانچه میانگین کل واحدهایی که گذرانده است حداقل 10 باشد ، مطابق تبصره 2 ماده 13 می تواند تغییر رشته بدهد .

ماده 36) میانگین نمرات دانشجو در پایان مرحله اول دندانپزشکی نباید از 12 و در مرحله دوم از 13 کمترباشد. دانشجویی که دارای میانگین کمتر از حد تعیین شده در هر یک از مراحل باشد، درصورتی که مدت مجاز تحصیل وی درآن مرحله به پایان نرسیده باشد ، می تواند درسها یا بخشهایی را که در آنها حسب مورد نمره کمتر از 12 یا 13 آورده است ، تکرار کند. در غیر این صورت حق ورود به مرحله بعدی و یا فراغت از تحصیل را نخواهد داشت . بدیهی است که نمرات دروس تکراری اضافه برنمرات قبلی درکارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل او محسوب خواهد شد.

تبصره 1 : دانشجویی که نتواند یا نخواهد از فرصت مذکور دراین ماده استفاده کند، یا علیرغم استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل خود را جبران نماید، مطابق تبصره 2 ماده 13 می تواند تغییر رشته دهد.

تبصره 2 : شرط اخذ واحدهای درمان جامع و جامعه نگری عملی، رعایت ضوابط پیش نیازی دروس برنامه دوره دکتری دندانپزشکی و همچنین کسب میانگین کل (بدون احتساب نمرات درسهای مرحله اول) حداقل 13 می باشد.

مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل 

 ماده 37) دانشجو می تواند در طول دوره تحصیلی حداکثر سه نیمسال تحصیلی متوالی یا متناوب با احتساب در سنوات از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.

 ماده 38) تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی, حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال , توسط دانشجو به اداره آموزش دانشکده تسلیم گردد.

تبصره1 : اداره آموزش موظف است پس از کسب نظر از رئیس یا معاونت آموزشی دانشکده ذیربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی, موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتبا" به وی ابلاغ کند.

تبصره 2 : عواقب ناشی از مرخصی تحصیلی بر عهده دانشجو است.

 ماده 39) ترک تحصیل بدون کسب اجازه از دانشگاه محل تحصیل، انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف از تحصیل حق ادامه تحصیل را ندارد.

تبصره : در موارد استثنایی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند , باید دلایل آنرا حداقل یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به دانشگاه ارائه دهد. در صورت تائید موجه بودن ترک تحصیل توسط دانشگاه , آن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

 ماده 40) دانشجو باید درخواست انصراف از تحصیل خود را شخصا به آموزش دانشکده تسلیم نماید در این صورت دانشجو مجاز است فقط برای یک بار در فاصله یک ماه از تاریخ درخواست، تقاضای خود را پس بگیرد. پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر خواهد شد و دانشجو از آن پس حق ادامه تحصیل را ندارد.

تبصره 1 : دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است، عمل نماید.

تبصره 2 : تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل موکول به شرکت و قبولی در آزمون سراسری براساس ضوابط مربوط خواهد بود.

انتقال

ماده 41) انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است .

 ماده42) انتقال دانشجو با توافق دانشگاههای مبدا و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیر است :

1-42- ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبدا از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد.

2-42- متقاضی حداقل دو نیمسال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

3-42- واحدهای اختصاصی باقیمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد حداقل نصف کل واحدهای اختصاصی دوره باشد.

4-42- میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی حداقل 12 باشد.

5-42- نمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون آخرین پذیرفته شده همان سال در رشته و سهمیه مربوط در دانشگاه مقصد کمتر نباشد.

تبصره : انتقال محل تحصیل دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد سپرده اند، با رعایت شرایط ماده 42 و اعلام موافقت دستگاه اجرایی ذیربط امکان پذیر است.

 ماده 43) در موارد زیر انتقال دانشجو به محل یا نزدیکترین محل سکونت دائم خانواده او خارج از شرایط مذکور در ماده 41 (به استثنای شرط 1) انجام می شود :

1-43- شهادت , فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

2-43- معلولیت موثر دانشجو به نحوی که به تشخیص شورای عالی پزشکی بطور مستقل قادر به ادامه زندگی نباشد و ضرورت انتقال وی محرز باشد.

3-43- ازدواج دائمی رسمی دانشجوی دختر و یا انتقال شوهر دانشجو مشروط به آنکه شوهر دانشجو در استخدام رسمی دولت باشد و جابجایی محل زندگی وی بدون درخواست او انجام شده باشد.

تبصره 1 : هر یک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجودردانشگاه اتفاق افتاده  باشد .

تبصره 2 : تشخیص و تایید صحت هریک از موارد مذکور بر عهده دانشگاه مقصد است .

تبصره 3: برای کارمندان رسمی یا پیمانی دولت , ارائه حکم اشتغال ضروری است و اگر شغل همسر آزاد باشد گواهی اشتغال و سکونت او در تهران باید به تایید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد .

تبصره 4: در موارد استثنایی که دانشگاه تشخیص می دهد، چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختر در تهران باشد و همسر او نیز در شهرستان دانشجو باشد، اگر رشته تحصیلی دختر در شهرستان (محل تحصیل همسر ) موجود نباشد همسر او می تواند به تهران منتقل شود .

 ماده 44) دانشجو باید درخواست انتقال خود را کتبا و حداقل 6 هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبداء تسلیم کند.

تبصره : پذیرش درخواست انتقال پذیرفته شدگان آزمون سراسری خارج از ضوابط موضوع ماده 44 و تا قبل از اتمام مهلت ثبت نام طبق مقررات مربوطه مجاز است.

 ماده 45) دانشگاه مبدا در صورت موافقت با انتقال متقاضی واجد شرایط حداکثر ظرف یک هفته، موافقت خود را به همراه تقاضانامه و ریز نمرات دانشجو به دانشگاه مقصد ارسال می کند و دانشگاه مقصد مکلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نامنویسی نظر خود را به دانشگاه مبدا اعلام دارد.

تبصره : در صورت موافقت با انتقال دانشجو کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدا به دانشگاه مقصد انتقال می یابد و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبدا قطع می شود.

 ماده 46) کلیه واحدهایی که دانشجوی انتقالی با نمرات 12 و بالاتر در دانشگاه مبدا گذرانده است پذیرفته می شود، اما پذیرش واحدهایی که نمره آن بین 12-10 است برعهده دانشگاه مقصد است با این حال حذف احتمالی واحدهای درسی دانشجوی انتقالی در حدودی مجاز است که وی امکان گذراندن واحدهای باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد.

تبصره 1 : کلیه نمرات دروسی که دانشجو در دانشگاه مبدا گذرانده است اعم از این که در دانشگاه مقصد پذیرفته و یا رد شود و سوابق آموزش دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی عینا در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین کل او محاسبه می شود.

تبصره 2 : عدم پذیرش دروس با نمره کمتر از 12 مربوط به مرحله ای است که دانشجو به هنگام انتقال در آن مرحله مشغول به تحصیل است و به مرحله قبلی تسری ندارد.

 ماده 47) مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود و در آن تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدها در دانشگاه های مبدا و مقصد با ذکر میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید می گردد.

ماده 48) انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاههای تهران ممنوع است جز در موارد مذکور در ماده 43.

 ماده 49) انتقال دانشجو از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تهران به شهرستانها و از شهرستانها به یکدیگر در یک رشته و در یک مقطع به شرط موافقت دانشگاههای مبدا و مقصد بلامانع است.

 ماده 50) انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل براساس آیین نامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی می باشد.

 ماده 51) انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل فقط برای یک بار مجاز است.

 ماده 52) انتقال از دوره های شبانه به روزانه و از دانشگاههای غیردولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با موافقت مبدا و مقصد بلامانع است.

 دانشجوی مهمان 

ماده 58) در مواردی که دانشجو بطور موقت به تغییرمحل تحصیل خود ناگزیر باشد , می تواند با توافق دانشگاههای مبدا و مقصد به عنوان دانشجوی مهمان , محل تحصیل خود را به طور موقت برای مدت معین تغییر دهد .

تبصره 1: مهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه , مشروط به این است که دانشجو حداقل دو نیمسال خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد .

تبصره 2: مهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس از مجموعه درسهای انتخابی دانشجو در یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی با نظر دانشگاه مبدا و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است .

تبصره 3: انتخاب واحد دانشجوی مهمان در دانشگاه مقصد بایستی با اطلاع امور آموزشی دانشگاه مبدا و طبق شرایط در دانشگاه مقصد انجام شود.

 ماده 59) تعداد واحدهایی که دانشجوی مهمان در دانشگاه یا دانشگاههای مقصد می‌گذرانده در هیچ صورتی نباید از 25 درصد کل واحدهای دوره تجاوز کند.

تبصره : واحدهایی که دانشجوی مهمان در دانشگاه مقصد می گذراند عینا در کارنامه دانشجو ثبت می‌شود و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل منظور می گردد.

 ماده 60) مدرک فراغت ازتحصیل دانشجوی مهمان توسط دانشگاه مبداء صادر خواهد شد.

 

 تغییر رشته 

 ماده 61) دانشجو در طول دوران تحصیل خود ، درصورت داشتن شرایطی به شرح زیر و موافقت دانشگاه مربوطه می تواند به رشته دیگری درهمان گروه آموزشی تغییر رشته دهد:

1-    61- ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.

2-    61- حداقل یک ششم و حداکثر یک سوم کل واحدهای دوره را گذرانده باشد.

3- 61- نمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده درسهمیه و رشته مورد تقاضا درهمان سال کمترنباشد.

4-    61- باتوجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل ، امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد.

تبصره 1 : تغییر رشته دانشجویانی که از ادامه تحصیل در رشته دندانپزشکی محروم می شوند، خارج از شرایط مذکور و بر طبق دستورالعمل مربوط انجام می شود.

تبصره 2 : تغییر رشته به رشته هایی که در ضوابط گزینش آنها محدودیت ورودی پیش بینی شده، موکول به احراز شرایط مربوطه است. ضمنا تغییر رشته دانشجویانی که متعهد به دستگاه اجرایی خاص می باشند علاوه بر شرایط فوق نیازمند موافقت دستگاه ذیربط می باشد.

تبصره 3 : دانشجو تنها برای یک بار می تواند تغییر رشته دهد (به استثنای مشمولین مندرج در تبصره 1 همین ماده)

 ماده 62 ) تغییر رشته در مقاطع تحصیلی هم سطح و از مقطع بالاتر به پایین تر امکان پذیر است.

 ماده 63 ) درصورت موافقت با تقاضای تغییر رشته ، دانشجو موظف است دراولین نیمسال تحصیلی پس از موفقیت در رشته جدید ثبت نام کند و درصورت ثبت نام ، حق بازگشت به رشته قبلی را ندارد.

تبصره : عدم نام نویسی دانشجو در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی می‌شود و دانشجو درطول دوران تحصیل خود ، دیگرحق تغییر رشته را نخواهد داشت .

 ماده 64) دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جدید موظف است بر طبق مقررات در رشته قبلی ادامه تحصیل دهد.

 ماده 65) درسهایی که دانشجو قبلا گذرانده است، در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط درسهایی از وی پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی با دروس رشته جدید اشتراک محتوایی داشته باشد و نمره هر یک از آن درسها نیز از 12 کمتر نباشد.

تبصره 1: دروس پذیرفته شده درکارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه میانگین کل منظور می‌گردد، ولی نمرات درسهای پذیرفته نشده بدون احتساب درمیانگین، درکارنامه دانشجو باقی می ماند. دراین حال چنانچه میانگین واحدهای پذیرفته نشده کمتر از 12 باشد، جمعا"بعنوان یک نیمسال مشروطی در سابقه تحصیلی دانشجو در رشته جدید منظور خواهد شد.

تبصره 2: درصورتی که تعداد واحدهای دروس پذیرفته نشده دانشجو ، درحدی باشد که امکان گذراندن واحدهای مورد نیاز رشته جدید را درطول مدت مجاز تحصیل از دانشجو سلب کند، تغییر رشته عملی نخواهد بود.

 ماده 66 ) چنانچه دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه دردوران تحصیل دچار بیماری یا سانحه‌ای گردد که توانایی ادامه تحصیل درآن رشته و یا امکان بهره گیری ازکارآیی حاصل از آن را طبق جداول نقص عضو ازدست بدهد، می تواند براساس مواد این فصل ، به رشته دیگری متناسب با رشته خود در همان گروه آزمایشی که از لحاظ نمره آزمون ورودی نزدیکترین نمره را دارد تغییر رشته دهد . دراین حال دانشجو ازرعایت مقررات ماده 61 (به استثنای بند یک ) و ماده 63 معاف خواهد بود.

 ماده 67) متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را به انضمام مدارک لازم حداقل 6 هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی به آموزش دانشگاه محل تحصیل خود تسلیم کند.

  پذیرش واحدهای درسی  

 ماده 68) معادل سازی دروس گذرانده شده آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری که پیش از این واحدهایی را درسایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و در دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده اند باشرایط زیر مجاز است :

1- 68- دانشجو باتوجه به سوابق تحصیلی خود، مجاز به شرکت درآزمون ورودی رشته جدید باشد.

2- 68- دانشگاه یا موسسه آموزش عالی قبلی و مدارک تحصیلی آن مورد تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت فرهنگ و آموزش عالی باشد.

3- 68- محتوای آموزشی دروس گذرانده شده با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی اشتراک محتوایی داشته و نمره هریک از دروس از 12 کمتر نباشد.

4- 68- تحصیل دانشجو دردانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی باشد.

تبصره : معادل سازی و پذیرش دروس توسط گروههای آموزشی ذیربط دردانشگاه پذیرنده انجام می شود.

ماده 69) تعداد واحدهای پذیرفته شده و تعداد واحدهایی که دانشجو درموسسه آموزش عالی جدید گذرانده است درکارنامه دانشجو ثبت خواهد شد. بدیهی است نمره واحدهای پذیرفته شده از رشته قبلی در میانگین کل محسوب خواهد شد.

ماده 70 ) : به ازای هر 20 واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو ، یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته می شود.

   پایان نامه

 ماده 71) تهیه پایان نامه بخشی از دوره دکتری دندانپزشکی است که طی آن دانشجو موظف است در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود تحت نظراستاد راهنما به تحقیق و تتبع بپردازد.

تبصره 1 : استاد راهنما به پیشنهاد دانشجو ، موافقت استاد راهنما و تایید گروه آموزشی مربوطه و شورای پژوهشی دانشکده تعیین می گردد.

تبصره 2 : فاصله زمان ثبت موضوع پایان نامه تا زمان دفاع آن نبایستی کمتر از یک سال و نیم تقویمی باشد.

 ماده 72) دانشجویان دوره دکتری دندانپزشکی پس از گذراندن حداقل 120 واحد درسی مجازند موضوع پایان نامه را با نظر استاد راهنما انتخاب کنند . موضوع پایان نامه پس از تایید گروه آموزشی و شورای پژوهشی دانشکده ثبت می شود.

تبصره 1 : انتخاب موضوع پایان نامه توسط گروهی از دانشجویان با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی و تایید شورای پژوهشی در صورتی مجاز است که اولا حجم و اهمیت موضوع تحقیق با تعداد دانشجویان تناسب داشته باشد. ثانیا تقسیم بندی موضوعات تحقیق به گونه ای باشد که هر یک از دانشجویان ذیربط بتوانند انجام بخش مستقلی از پایان نامه را با عنوان جداگانه عهده دار شوند.

تبصره 2 : سقف تعداد پایان نامه های هدایت شده توسط هر استاد راهنما براساس آیین نامه های شورای پژوهشی دانشکده خواهد بود.

ماده 73) به پیشنهاد استاد راهنما، در صورت لزوم حداکثر دو نفر از اعضاء هیات علمی یا متخصصان و محققان برجسته پس از تایید شورای پژوهشی دانشکده به عنوان استاد مشاور تعیین می شوند.

 ماده 74) ارزشیابی پایان نامه توسط هیات داوران متشکل از استاد راهنما، اساتید مشاور و حداقل 4 عضو از اعضاء هیات علمی یا محققان و متخصصان و صاحب نظران مربوطه به شرح زیر صورت می گیرد.

          1-74- استاد راهنما

          2-74- یک عضو هیئت علمی به انتخاب استاد راهنما

          3-74- معاون آموزشی یا نماینده ایشان

          4-74- معاون پژوهشی یا نماینده ایشان

          5-74- مدیر گروه آموزشی یا نماینده ایشان

          6-74- اساتید مشاور

تبصره : درجه استاد راهنما و اعضاء هیات علمی حداقل باید استادیاری باشد. درخصوص محققان و متخصصان و صاحب نظران داشتن دانشنامه تخصصی الزامی است.

 ماده 75) درصورتی که پایان نامه ازنظر هیات داوران ضعیف تشخیص داده شود دانشجو می تواند باردیگر درزمانی که هیات داوران تعیین می کند پایان نامه خود را کامل و ازآن دفاع نماید. تعیین این مدت نباید به نحوی باشد که از نصاب حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو فراتر رود.

 ماده 76) ارزشیابی پایان نامه توسط هیات داوران درمقیاس نمره گذاری ازصفرتابیست صورت می گیرد.

تبصره 1 : پایان نامه های دانشجویان دوره دکتری عمومی دندانپزشکی باتوجه به نمرات مربوط در چهاردرجه به شرح زیر متمایزمی شود.

عالی                       پایان نامه های بانمره 19 تا 20

بسیارخوب               پایان نامه های بانمره 17 تا 99/18

خوب                      پایان نامه های بانمره 14تا 99/16

غیرقابل قبول           پایان نامه های بانمره کمتراز 14

 تبصره 2: دانشجویانی حق دفاع از پایان نامه را دارند که کلیه واحدهای برنامه آموزشی دوره دندانپزشکی  را گذرانده باشند.

 ماده 77) جهت بهره برداری از نتایج تحقیقات انجام شده هر پایان نامه می بایست حاوی یک خلاصه مقاله فارسی و انگلیسی باشد.

 ماده 78) نمره پایان نامه در احتساب میانگین کل دانشجو منظور می شود.

   فراغت از تحصیل 

 ماده 79) دانشجویانی که کلیه واحدهای درسی دوره دکتری دندانپزشکی و پایان‌نامه راطبق برنامه مصوب براساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد، فارغ التحصیل دوره دکتری عمومی دندانپزشکی شناخته می شود.

 ماده 80) تاریخ دفاع و تصویب رساله، تاریخ فراغت ازتحصیل دانشجو تلقی می گردد.

 ماده 81) اعطای مدرک معادل به دانشجویان دوره دکتری عمومی دندانپزشکی که به هر دلیل امکان ادامه تحصیل یا فراغت از تحصیل در دوره دندانپزشکی را نداشته باشند، مجاز نیست . این قبیل دانشجویان درصورت احراز شرایط حسب مقررات مربوط، می توانند به رشته دیگری تغییر رشته داده و در یکی از مقاطع کاردانی یا کارشناسی فارغ التحصیل شوند.

 ماده 82) این آیین نامه در82 ماده و 67 تبصره در پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 23/11/1378 به تصویب رسیده و از ابتدای سال تحصیلی 80-1379 برای آن دسته از دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می شوند لازم الاجرا است و از تاریخ اجرا کلیه آئین نامه ها و بخشنامه های قبلی مغایر با آن برای این دسته از دانشجویان لغو می شود.