مسئول آزمایشگاه: منصوره سادات هدائی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: میکروبیولوژی

تلفن تماس: 37715219 - 025 

آزمایشگاه ها:

فیزیولوژی

ایمونولوژی

پاتولوژی

میکروب شناسی

آناتومی و علوم تشریح

بیوشیمی