مسئول آزمایشگاه: سرکار خانم منصوره سادات هدائی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: میکروبیولوژی

تلفن تماس: 37715219 - 025 

 

شرح وظایف

  • حفظ و نگهداری و تعمیر و تجهیزات آزمایشگاه 
  • برآورد نیازمندی های آزمایشگاه و خرید اقلام و تجهیزات آزمایشگاهی 
  • آماده سازی آزمایشگاه قبل از هر جلسه 
  • تهیه لیست سرفصل دروس و نصب آن 
  • تهیه گزارش عملکرد آزمایشگاه در هر ترم
  • تنظیم برنامه کلی آزمایشگاه
  • شرکت در کارگاه های ارتقاء کیفی آزمایشگاه ها و گذراندن دوره های تخصصی 
  • لیست برداری از اقلام و تجهیزات آزمایشگاه
  • تهیه و حفظ مستندات مربوط به آزمایشگاه

 

آزمایشگاه ها:

فیزیولوژی

ایمونولوژی

پاتولوژی

میکروب شناسی

آناتومی و علوم تشریح

بیوشیمی