تقویم تحصیلی برای دانشجویان جدیدالورود

تقویم تحصیلی برای دانشجویان جدیدالورود

دیدار معاون محترم پژوهشی با جمعی از اساتید دانشکده دندانپزشکی

دیدار معاون محترم پژوهشی با جمعی از اساتید دانشکده دندانپزشکی

قابل توجه دانشجویان آزمون علوم پایه: دستورالعمل و محل برگزاری آزمون

قابل توجه دانشجویان آزمون علوم پایه: دستورالعمل و محل برگزاری آزمون

برنامه ارائه دروس نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

برنامه ارائه دروس نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

خدمات الکترونیک

فرادید

نوید

ارتقاء و ارزشیابی اعضای هیات علمی

سیپاد

نقل و انتقالات

اتباع