منوی اصلی
لینکهای مرتبط

 

 

 

 

 

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 19664
بازديدکنندگان امروز: 195
کل بازديدکنندگان: 1337322
بازديدکنندگان آنلاين: 3
زمان بارگزاري صفحه: 1.1231 ثانيه
آیین نامه دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي

شرايط ورود و نام نويسي  

 ماده 1) شرايط ورود به دوره دكتري  عمومي دندانپزشكي  به شرح زير است :

1-1- پذيرفته شدن در آزمون ورودي

2-1- داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه از داخل يا خارج كشور مورد تائيد وزارت آموزش و پرورش (باتوجه به نظام جديد آموزش متوسطه ) يا برابر آن براي آموزشهاي حوزوي ، مطابق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي .

3-1- مجاز بودن به ادامه تحصيل ازنظر قوانين و مقررات جاري كشور

4-1- داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي

5-1- برخورداري از سلامت تن و روان برابر ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تائيد كميسيون پزشكي دانشگاه

6-1- سپردن تعهد خدمت براساس ضوابط و قانون آموزش رايگان و يا پرداخت شهريه مطابق تعرفه و مقرراتي كه ازطريق مراجع ذيربط صادر مي شود.

تبصره : پرداخت شهريه ، فارغ التحصيلان رشته دندانپزشكي را از انجام ديگر تعهدات قانوني خاص معاف نمي كند.

 ماده 2) پذيرفته شدگان آزمون ورودي موظفند درمهلت هايي كه توسط دانشگاه اعلام مي شود ، براي نام‌نويسي و انتخاب واحد به دانشگاه يا دانشكده ذيربط مراجعه كنند. عدم مراجعه به موقع پذيرفته شدگان آزمون سراسري براي ثبت نام درنخستين نيمسال تحصيلي ، به منزله انصراف از تحصيل خواهد بود.

 ماده 3) دانشجو موظف است درهر نيمسال در زماني كه دانشگاه اعلام مي كند براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند . عدم مراجعه دانشجو براي ثبت نام بدون اطلاع و عذرموجه دريك نيمسال به منزله انصراف از تحصيل است و درصورت تاخير و داشتن عذرموجه حق انتخاب واحد وادامه تحصيل درآن نيمسال را ندارد ، ولي آن نيمسال با صدور حكم مرخصي تحصيلي جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب مي گردد.

تبصره : دانشجو موظف است عذرموجه خود را درخودداري از نام نويسي، با دلايل مستند بطور مكتوب درزماني كمتر ازيك ماه بعد از آغاز نيمسال تحصيلي به آموزش دانشگاه اطلاع دهد.

ماده 4) دانشجويان دوره دكتري عمومي دندانپزشكي دريك زمان حق نام نويسي و ادامه تحصيل دربيش از يك رشته و دريك يا چند دانشگاه را نخواهند داشت . درصورت تخلف از ادامه تحصيل در يكي از رشته‌هاي انتخابي به تشخيص كميسيون بررسي موارد خاص وزارتخانه، محروم وسوابق تحصيلي وي باطل اعلام مي‌شود و دانشجو دراين حالت موظف است كليه هزينه هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه‌هاي تعيين شده به دانشگاه ذيربط بپردازد.

تبصره : دانشجويان ممتاز كه در شرايط خاص قرار دارند ، از شمول اين ماده مستثني هستند . تعريف دانشجوي ممتاز و ضوابط اجرايي اين تبصره، توسط شوراي هدايت استعدادهاي درخشان درآموزش عالي تعيين و ابلاغ مي شود.

 نظام آموزشي  

 ماده 5) آموزش دوره دكتري  عمومي دندانپزشكي  مبتني بر نظام واحدي است .

ماده 6) درنظام واحدي ميزان هردرس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا مردودي دانشجو دريك درس به همان درس محدود مي شود.

ماده 7) هرواحد درس نظري و عملي (يا آزمايشگاهي ) مقدار درسي است كه مفاد آن به ترتيب طي 17 ساعت و 34 ساعت در طول يك نيمسال تحصيلي (يا دوره تابستاني) و طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي شود.

ماده 8) هرسال تحصيلي مركب از دو نيمسال و درصورت ضرورت يك دوره تابستاني است .

تبصره : در دوره باليني هر نيمسال تحصيلي مشتمل بر چند بخش آموزش باليني است. تعداد بخشهاي دوره باليني در طول هر نيمسال تحصيلي با توجه به مدت زمان لازم براي آموزش هر بخش تعيين مي‌شود.

ماده 9) هر نيمسال تحصيلي عبارت از 17 هفته آموزشي و دوره تابستاني برابر 6 هفته آموزشي است.

تبصره 1: طول مدت امتحانات پايان نيمسال يا پايان دوره تابستاني جزو مدت آموزش محسوب نمي شود.

تبصره 2: درموارد استثنايي و ضروري به پيشنهاد دانشكده و موافقت شوراي آموزشي دانشگاه مي توان درس يا درسهايي را درمدتي كوتاهتر از 17 هفته تدريس كرد، مشروط براينكه مجموع ساعات هر واحد درسي از ميزان مقرر در ماده 7 اين آيين نامه كمتر نشود.

ماده 10 ) كليه دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي موظفند برنامه درسي و سرفصل مصوب شوراي‌عالي برنامه ريزي را اجرا نمايند . ترتيب دروس با رعايت پيش نيازها ، روش تدريس و جابجا كردن ريز مواد و طرح مطالب جديد در يك درس و انتخاب منابع برعهده دانشگاهها است .

تبصره 1 : آن دسته از دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي كه حداقل سه دوره دكتري  عمومي دندانپزشكي فارغ‌التحصيل داشته اند، درصورت تائيد شوراي آموزش دانشكده و دانشگاه مي توانند باتوجه به مقتضيات و امكانات، حداكثر به ميزان ده درصد كل واحدهاي دوره به برنامه مصوب اضافه كنند.

تبصره 2 : تنظيم برنامه تحصيلي دانشجويان درطول دوره باتوجه به مقررات اين آيين نامه و رعايت پيش‌نيازهاي تعيين شده دربرنامه درسي برعهده دانشكده ذيربط است .

ماده 11) برنامه دوره دكتري عمومي دندانپزشكي شامل درسهاي عمومي، علوم پايه و اختصاصي و مراحلي به شرح زير است :

مرحله اول علوم پايه  (دو سال)

مرحله دوم دروس اختصاصي دندانپزشكي (چهار سال)

ماده 12) در پايان مرحله اول ، امتحان جامع علوم پايه برگزار مي شود و قبولي در اين امتحان شرط ورود به دوره بعدي مي باشد.

تبصره : شرط شركت در امتحان جامع علوم پايه ، قبولي دركليه درسهاي مرحله اول (درسهاي علوم پايه درسهاي عمومي و واحدهاي جنين و بافت شناسي و دهان و دندان و فك و آناتومي دندان) است . با اين حال درشرايطي كه دانشجو ، تنها يك درس عمومي باقي داشته باشد ، مي تواند درامتحان جامع علوم پايه شركت كند و درصورت قبولي ، درس باقيمانده را در دوره بعدي بگذراند.

ماده 13 ) شركت درامتحان جامع علوم پايه تا سه نوبت مجاز است. چنانچه دانشجو در امتحان مزبور نمره قبولي كسب نكند از ادامه تحصيل در دوره دكتري  عمومي دندانپزشكي  محروم مي شود.

تبصره 1: غيبت غير موجه در امتحان جامع علوم پايه به منزله يك نوبت شركت درامتحان محسوب مي‌شود.

تبصره 2: دانشجويي كه به علت مردود شدن در امتحان جامع علوم پايه از ادامه تحصيل در رشته دندانپزشكي محروم مي شود درصورتي كه ميانگين نمرات درسهايي كه گذرانده است حداقل 10 باشد ، مي تواند برابر دستورالعمل مربوطه به رشته ديگري درمقاطع كارشناسي يا كارداني ( باتوجه به ميانگين نمره دانشجو) تغيير رشته دهد.

 واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل  

 ماده 14) حداقل تعداد واحدهاي درسي لازم براي فراغت از تحصيل در دوره دكتري  عمومي دندانپزشكي  برابر تعداد واحدهاي برنامه آموزشي مصوب آن دوره درشوراي عالي برنامه ريزي است .

تبصره : گذراندن درسهاي پيش نياز دانشگاهي و ضوابط آن برطبق برنامه اي كه توسط شوراي آموزشي دانشگاه تعيين مي گردد انجام مي پذيرد.

 ماده 15) دانشجو درهر نيمسال تحصيلي، دركليه مراحل آموزش دكتري عمومي دندانپزشكي  مجاز است بين 12 تا 20 واحد درسي انتخاب نمايد.     

تبصره 1 : درآخرين نيمسال تحصيلي در هر يك از مراحل آموزشي دانشجو از رعايت شرط حداقل 12 واحد معاف است .

تبصره 2: دانشجويي كه در يك نيمسال ، حداقل ميانگين 17 داشته باشد درصورت امكان مي تواند در نيمسال بعد تا 24 واحد درسي انتخاب كند.

تبصره 3 : در مواردي كه دانشجو حداكثر 24 واحد باقيمانده براي گذراندن هريك از مراحل را داشته باشد، درصورتي كه درنيمسال قبل مشروط نشده باشد با تاييد دانشكده مي تواند تمامي واحدهاي باقيمانده را دريك نيمسال انتخاب كند.

تبصره 4: در دوره تابستاني ، دانشجو مجاز به انتخاب بيش از 6 واحد درسي نمي باشد.

 ماده 16) حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري عمومي دندانپزشكي 9 سال است .

تبصره : حداكثر مدت مجاز تحصيل در مرحله اول 7 نيمسال تحصيلي است و چنانچه دانشجويي نتواند در اين مدت از امتحان جامع علوم پايه نمره قبولي كسب كند از ادامه تحصيل در رشته دندانپزشكي  محروم مي شود و با وي مطابق تبصره 2 ماده 13 اين آيين نامه رفتارخواهد شد.

 حضور و غياب 

 ماده 17) حضور دانشجو در تمامي جلسات مربوط به هر درس الزامي است و عدم حضور دانشجو در هر يك از جلسات , غيبت محسوب مي شود.

ماده 18) ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري از 17/4 و عملي نبايد از 17/2 مجموع ساعات آن درس تجاوز كند, در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر خواهد شد.

ماده 19) در صورتي كه غيبت دانشجودر هر درس مازاد بر  17/4 بوده و موجه تشخيص داده شود، آن درس حذف مي گردد. در اين حال رعايت حد نصاب 12 واحد الزامي نيست، در عين حال نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي گردد.

 ماده 20) غيبت غيرموجه درامتحان هردرس به منزله نمره صفر در آن درس و غيبت موجه درامتحان هردرس باعث حذف آن درس خواهد بود.

 ماده 21( درصورتي كه مجموع ساعات غيبت دانشجو اعم ازموجه يا غيرموجه درهريك از دروس نظري و عملي از 17/4 ساعات هر يك از درسها بيشتر باشد، دانشجو موظف به اخذ و تكرار كامل آن درس مي‌باشد.

 ماده 22) تشخيص موجه بودن غيبت دانشجو دركلاس دروس نظري و عملي يا جلسات امتحان به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است .

حذف و اضافه 

ماده 23) دانشجو مي تواند درهرنيمسال تحصيلي ازكليه مراحل دوره دكتري عمومي دندانپزشكي تا دو هفته پس از شروع نيمسال ، حداكثر دو درس خود را حذف و يا براي دو درس ديگر ثبت نام كند، يا دو درس انتخابي خود را با دو درس ديگر جابجا نمايد مشروط بر اين كه تعداد واحدهاي انتخابي وي از حدود مقرر درماده 15 تجاوز نكند.

تبصره 1 : غيبت در دوهفته اول هردرس به دليل حذف و اضافه ويا به هردليل ديگر مجاز نيست و جزو سقف غيبت مجاز دانشجو محسوب مي شود.

ماده 24) دانشجو در هر يك از مراحل آموزش دندانپزشكي مي تواند تا 5 هفته به پايان نيمسال تحصيلي فقط يكي از دروس نظري خود را با تاييد معاونت آموزشي دانشكده حذف كند ، مشروط براينكه تعداد واحدهاي باقيمانده وي از 12 واحد كمتر نشود و غيبت دانشجو در آن درس بيشتر از سقف مجاز نباشد.

تبصره : حذف و اضافه در ترم تابستاني امكانپذير نيست.

 ماده 25) حذف كليه درسهاي اخذ شده در يك نيمسال ، تنها درصورتي مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصيل درآن نيمسال نباشد. دراين صورت نيمسال مزبور جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل وي محسوب مي گردد.

 ارزشيابي پيشرفت تحصيل دانشجو 

 ماده 26) ارزشيابي پيشرفت دانشجو در هر درس براساس ميزان حضور و فعاليت دركلاس ، انجام امور آموزشي و نتايج امتحانات در طول نيمسال و پايان نيمسال صورت مي گيرد و مدرس يا مدرسين هردرس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است .

 ماده 27) ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در دوره هاي پيش باليني و باليني با توجه به مجموعه اي از نمرات در موارد زير انجام مي شود :

1-    27 رعايت اخلاق اسلامي، حفظ شئون پزشكي و حسن رابطه با بيماران وكاركنان بخش

2-    27- حضور مرتب و تمام وقت در بخش، كلاسهاي مربوطه و انجام وظايف محوله براساس برنامه تنظيمي

3-    27 دقت واحساس مسئوليت درانجام امورمحوله طبق ضوابط بخش و تهيه و تكميل پرونده بيماران

4-    27- ميزان افزايش مهارت و بهره گيري دانشجو از دوره هاي پيش باليني و باليني  

5-    27- امتحان واحدهاي عملي و كسب نمره لازم  

 ماده 28) امتحانات كتبي درپايان هر نيمسال تحصيلي از تمامي درس‌هاي نظري مربوطه برگزار مي‌گردد.

 ماده 29) معيار ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو نمره امتحاني است و نمره دانشجو در هر درس يا هر بخش بصورت عددي بين صفر تا بيست مشخص مي شود.

 ماده 30) حداقل نمره قبولي در درسهاي عمومي، علوم پايه و درس هاي نظري مرحله دوم آموزش دندانپزشكي10 و در مورد درس هاي عملي مرحله دوم 12 مي باشد.

تبصره : نمرات هرقسمت از درسهاي نظري و عملي (ناپيوسته ) كه داراي دو كد هستند مستقل مي‌باشد، اما براي درسهاي نظري عملي ( پيوسته ) كه داراي يك كد هستند يك نمره محاسبه مي‌گردد.

 ماده 31) مدرس يا مدرسين هر درس و يا هر بخش موظفند گزارش نمره نهايي دانشجو درآن درس يا بخش را حداكثر 10 روز پس از برگزاري امتحان از طريق گروه به آموزش دانشكده تسليم نمايند.

تبصره : پس از اعلام نمره توسط آموزش، دانشجو مي تواند حداكثر 3 روز پس از اعلام نتايج اعتراضات خود را كتبا به آموزش دانشكده اعلام كند تا رسيدگي لازم صورت پذيرد.

ماده 32) آموزش دانشكده موظف است نمرات نهايي را حداكثر تا سه هفته پس از برگزاري آخرين امتحان هرنيمسال و بعد از رسيدگي به اعتراضات دانشجويان و رفع اشتباهات احتمالي به آموزش كل دانشگاه ارسال دارد.

تبصره : نمره پس از اعلام به آموزش كل دانشگاه غيرقابل تغييراست .

 ماده 33) درپايان هرنيمسال تحصيلي ، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين كل نمرات او تا پايان آن نيمسال محاسبه و درپايان دوره تحصيلي، ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي گردد و دركارنامه وي ثبت مي شود.

تبصره 1: براي محاسبه ميانگين هر نيمسال، تعداد واحدهاي هر درس يا بخش در نمره آن درس يا بخش ضرب مي شود و مجموع حاصل ضربهايي كه به ايت ترتيب به دست مي آيد،  برتعداد كل واحدهايي كه دانشجو براي آنها نمره (اعم از نمره مردودي يا قبولي) دريافت داشته است، تقسيم مي شود.

تبصره 2 : دوره تابستاني بعنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شود، نمرات درسهايي كه دانشجو در دوره تابستاني مي گذراند تنها در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب مي شود و اين مدت جزو سنوات مجاز دانشجو محسوب نمي گردد.

 ماده 34) ميانگين نمرات دانشجو در هر هيچ نيمسال آموزش دندانپزشكي نبايد از 12 كمترباشد ، در غير اين صورت نام‌نويسي دانشجو درنيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.

تبصره 1 : درمواردي كه تعداد واحدهاي ارائه شده توسط دانشگاه كمتراز 12 واحد باشد آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محاسبه نخواهد شد وليكن درصورت كسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي محاسبه خواهد شد درمواردي كه به علت مشكلات دانشجو تعداد واحدها كمتراز 12 واحد باشد، آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو و درصورت كسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي محاسبه خواهد شد.

تبصره 2 : دانشكده موظف است موضوع مشروط بودن ثبت نام دانشجو را هربار كتبا" به وي و اولياءاش اطلاع دهد و يك نسخه از آن را درپرونده دانشجو ضبط كند . با اين وصف قصور در عدم اخطار به وي از طرف دانشگاه و يا اظهاربي اطلاعي دانشجو از اين امر، مانع از اجراي مقررات نخواهد بود.

تبصره 3 : دانشجويي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي را درآن نيمسال ندارد .

 ماده 35) دانشجويي كه در مراحل آموزش دندانپزشكي براي سه نيمسال متوالي يا چهارنيمسال متناوب مشروط شود، از ادامه تحصيل محروم مي شود . دراين حال ، چنانچه ميانگين كل واحدهايي كه گذرانده است حداقل 10 باشد ، مطابق تبصره 2 ماده 13 مي تواند تغيير رشته بدهد .

ماده 36) ميانگين نمرات دانشجو در پايان مرحله اول دندانپزشكي نبايد از 12 و در مرحله دوم از 13 كمترباشد. دانشجويي كه داراي ميانگين كمتر از حد تعيين شده در هر يك از مراحل باشد، درصورتي كه مدت مجاز تحصيل وي درآن مرحله به پايان نرسيده باشد ، مي تواند درسها يا بخشهايي را كه در آنها حسب مورد نمره كمتر از 12 يا 13 آورده است ، تكرار كند. در غير اين صورت حق ورود به مرحله بعدي و يا فراغت از تحصيل را نخواهد داشت . بديهي است كه نمرات دروس تكراري اضافه برنمرات قبلي دركارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل او محسوب خواهد شد.

تبصره 1 : دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از فرصت مذكور دراين ماده استفاده كند، يا عليرغم استفاده از آن نتواند كمبود ميانگين كل خود را جبران نمايد، مطابق تبصره 2 ماده 13 مي تواند تغيير رشته دهد.

تبصره 2 : شرط اخذ واحدهاي درمان جامع و جامعه نگري عملي، رعايت ضوابط پيش نيازي دروس برنامه دوره دكتري دندانپزشكي و همچنين كسب ميانگين كل (بدون احتساب نمرات درسهاي مرحله اول) حداقل 13 مي باشد.

مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل 

 ماده 37) دانشجو مي تواند در طول دوره تحصيلي حداكثر سه نيمسال تحصيلي متوالي يا متناوب با احتساب در سنوات از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد.

 ماده 38) تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي, حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي هر نيمسال , توسط دانشجو به اداره آموزش دانشكده تسليم گردد.

تبصره1 : اداره آموزش موظف است پس از كسب نظر از رئيس يا معاونت آموزشي دانشكده ذيربط قبل از اتمام مهلت نام نويسي, موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتبا" به وي ابلاغ كند.

تبصره 2 : عواقب ناشي از مرخصي تحصيلي بر عهده دانشجو است.

 ماده 39) ترك تحصيل بدون كسب اجازه از دانشگاه محل تحصيل، انصراف از تحصيل محسوب مي شود و دانشجوي منصرف از تحصيل حق ادامه تحصيل را ندارد.

تبصره : در موارد استثنايي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند , بايد دلايل آنرا حداقل يك ماه قبل از پايان همان نيمسال به دانشگاه ارائه دهد. در صورت تائيد موجه بودن ترك تحصيل توسط دانشگاه , آن نيمسال جزو مرخصي تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.

 ماده 40) دانشجو بايد درخواست انصراف از تحصيل خود را شخصا به آموزش دانشكده تسليم نمايد در اين صورت دانشجو مجاز است فقط براي يك بار در فاصله يك ماه از تاريخ درخواست، تقاضاي خود را پس بگيرد. پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر خواهد شد و دانشجو از آن پس حق ادامه تحصيل را ندارد.

تبصره 1 : دانشجوي منصرف از تحصيل موظف است به كليه تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است، عمل نمايد.

تبصره 2 : تحصيل مجدد دانشجوي منصرف از تحصيل موكول به شركت و قبولي در آزمون سراسري براساس ضوابط مربوط خواهد بود.

انتقال

ماده 41) انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلي است .

 ماده42) انتقال دانشجو با توافق دانشگاههاي مبدا و مقصد منوط به داشتن همه شرايط زير است :

1-42- ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبدا از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بلامانع باشد.

2-42- متقاضي حداقل دو نيمسال از دوره آموزشي خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

3-42- واحدهاي اختصاصي باقيمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد حداقل نصف كل واحدهاي اختصاصي دوره باشد.

4-42- ميانگين نمرات دروس گذرانده شده متقاضي حداقل 12 باشد.

5-42- نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون آخرين پذيرفته شده همان سال در رشته و سهميه مربوط در دانشگاه مقصد كمتر نباشد.

تبصره : انتقال محل تحصيل دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد سپرده اند، با رعايت شرايط ماده 42 و اعلام موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان پذير است.

 ماده 43) در موارد زير انتقال دانشجو به محل يا نزديكترين محل سكونت دائم خانواده او خارج از شرايط مذكور در ماده 41 (به استثناي شرط 1) انجام مي شود :

1-43- شهادت , فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوري كه وي به تشخيص مراجع قانوني به عنوان كفيل خانواده شناخته شود.

2-43- معلوليت موثر دانشجو به نحوي كه به تشخيص شوراي عالي پزشكي بطور مستقل قادر به ادامه زندگي نباشد و ضرورت انتقال وي محرز باشد.

3-43- ازدواج دائمي رسمي دانشجوي دختر و يا انتقال شوهر دانشجو مشروط به آنكه شوهر دانشجو در استخدام رسمي دولت باشد و جابجايي محل زندگي وي بدون درخواست او انجام شده باشد.

تبصره 1 : هر يك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجودردانشگاه اتفاق افتاده  باشد .

تبصره 2 : تشخيص و تاييد صحت هريك از موارد مذكور بر عهده دانشگاه مقصد است .

تبصره 3: براي كارمندان رسمي يا پيماني دولت , ارائه حكم اشتغال ضروري است و اگر شغل همسر آزاد باشد گواهي اشتغال و سكونت او در تهران بايد به تاييد مراجع قانوني يا نيروي انتظامي رسيده باشد .

تبصره 4: در موارد استثنايي كه دانشگاه تشخيص مي دهد، چنانچه محل تحصيل دانشجوي دختر در تهران باشد و همسر او نيز در شهرستان دانشجو باشد، اگر رشته تحصيلي دختر در شهرستان (محل تحصيل همسر ) موجود نباشد همسر او مي تواند به تهران منتقل شود .

 ماده 44) دانشجو بايد درخواست انتقال خود را كتبا و حداقل 6 هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبداء تسليم كند.

تبصره : پذيرش درخواست انتقال پذيرفته شدگان آزمون سراسري خارج از ضوابط موضوع ماده 44 و تا قبل از اتمام مهلت ثبت نام طبق مقررات مربوطه مجاز است.

 ماده 45) دانشگاه مبدا در صورت موافقت با انتقال متقاضي واجد شرايط حداكثر ظرف يك هفته، موافقت خود را به همراه تقاضانامه و ريز نمرات دانشجو به دانشگاه مقصد ارسال مي كند و دانشگاه مقصد مكلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نامنويسي نظر خود را به دانشگاه مبدا اعلام دارد.

تبصره : در صورت موافقت با انتقال دانشجو كليه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدا به دانشگاه مقصد انتقال مي يابد و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبدا قطع مي شود.

 ماده 46) كليه واحدهايي كه دانشجوي انتقالي با نمرات 12 و بالاتر در دانشگاه مبدا گذرانده است پذيرفته مي شود، اما پذيرش واحدهايي كه نمره آن بين 12-10 است برعهده دانشگاه مقصد است با اين حال حذف احتمالي واحدهاي درسي دانشجوي انتقالي در حدودي مجاز است كه وي امكان گذراندن واحدهاي باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد.

تبصره 1 : كليه نمرات دروسي كه دانشجو در دانشگاه مبدا گذرانده است اعم از اين كه در دانشگاه مقصد پذيرفته و يا رد شود و سوابق آموزش دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي عينا در كارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين كل او محاسبه مي شود.

تبصره 2 : عدم پذيرش دروس با نمره كمتر از 12 مربوط به مرحله اي است كه دانشجو به هنگام انتقال در آن مرحله مشغول به تحصيل است و به مرحله قبلي تسري ندارد.

 ماده 47) مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود و در آن تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدها در دانشگاه هاي مبدا و مقصد با ذكر ميانگين نمرات آنها و سوابق تحصيلي دانشجو قيد مي گردد.

ماده 48) انتقال دانشجو به هر يك از دانشگاههاي تهران ممنوع است جز در موارد مذكور در ماده 43.

 ماده 49) انتقال دانشجو از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي تهران به شهرستانها و از شهرستانها به يكديگر در يك رشته و در يك مقطع به شرط موافقت دانشگاههاي مبدا و مقصد بلامانع است.

 ماده 50) انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي داخل براساس آيين نامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي مي باشد.

 ماده 51) انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل فقط براي يك بار مجاز است.

 ماده 52) انتقال از دوره هاي شبانه به روزانه و از دانشگاههاي غيردولتي به دانشگاههاي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس آن با موافقت مبدا و مقصد بلامانع است.

 دانشجوي مهمان 

ماده 58) در مواردي كه دانشجو بطور موقت به تغييرمحل تحصيل خود ناگزير باشد , مي تواند با توافق دانشگاههاي مبدا و مقصد به عنوان دانشجوي مهمان , محل تحصيل خود را به طور موقت براي مدت معين تغيير دهد .

تبصره 1: مهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه , مشروط به اين است كه دانشجو حداقل دو نيمسال خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد .

تبصره 2: مهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس از مجموعه درسهاي انتخابي دانشجو در يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني با نظر دانشگاه مبدا و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است .

تبصره 3: انتخاب واحد دانشجوي مهمان در دانشگاه مقصد بايستي با اطلاع امور آموزشي دانشگاه مبدا و طبق شرايط در دانشگاه مقصد انجام شود.

 ماده 59) تعداد واحدهايي كه دانشجوي مهمان در دانشگاه يا دانشگاههاي مقصد مي‌گذرانده در هيچ صورتي نبايد از 25 درصد كل واحدهاي دوره تجاوز كند.

تبصره : واحدهايي كه دانشجوي مهمان در دانشگاه مقصد مي گذراند عينا در كارنامه دانشجو ثبت مي‌شود و نمرات آنها در محاسبات ميانگين نيمسال و ميانگين كل منظور مي گردد.

 ماده 60) مدرك فراغت ازتحصيل دانشجوي مهمان توسط دانشگاه مبداء صادر خواهد شد.

 

 تغيير رشته 

 ماده 61) دانشجو در طول دوران تحصيل خود ، درصورت داشتن شرايطي به شرح زير و موافقت دانشگاه مربوطه مي تواند به رشته ديگري درهمان گروه آموزشي تغيير رشته دهد:

1-    61- ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد.

2-    61- حداقل يك ششم و حداكثر يك سوم كل واحدهاي دوره را گذرانده باشد.

3- 61- نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده درسهميه و رشته مورد تقاضا درهمان سال كمترنباشد.

4-    61- باتوجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل ، امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد.

تبصره 1 : تغيير رشته دانشجوياني كه از ادامه تحصيل در رشته دندانپزشكي محروم مي شوند، خارج از شرايط مذكور و بر طبق دستورالعمل مربوط انجام مي شود.

تبصره 2 : تغيير رشته به رشته هايي كه در ضوابط گزينش آنها محدوديت ورودي پيش بيني شده، موكول به احراز شرايط مربوطه است. ضمنا تغيير رشته دانشجوياني كه متعهد به دستگاه اجرايي خاص مي باشند علاوه بر شرايط فوق نيازمند موافقت دستگاه ذيربط مي باشد.

تبصره 3 : دانشجو تنها براي يك بار مي تواند تغيير رشته دهد (به استثناي مشمولين مندرج در تبصره 1 همين ماده)

 ماده 62 ) تغيير رشته در مقاطع تحصيلي هم سطح و از مقطع بالاتر به پايين تر امكان پذير است.

 ماده 63 ) درصورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته ، دانشجو موظف است دراولين نيمسال تحصيلي پس از موفقيت در رشته جديد ثبت نام كند و درصورت ثبت نام ، حق بازگشت به رشته قبلي را ندارد.

تبصره : عدم نام نويسي دانشجو در رشته جديد در وقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي مي‌شود و دانشجو درطول دوران تحصيل خود ، ديگرحق تغيير رشته را نخواهد داشت .

 ماده 64) دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جديد موظف است بر طبق مقررات در رشته قبلي ادامه تحصيل دهد.

 ماده 65) درسهايي كه دانشجو قبلا گذرانده است، در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و معادل سازي مي شود و فقط درسهايي از وي پذيرفته مي شود كه به تشخيص گروه آموزشي با دروس رشته جديد اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن درسها نيز از 12 كمتر نباشد.

تبصره 1: دروس پذيرفته شده دركارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظور مي‌گردد، ولي نمرات درسهاي پذيرفته نشده بدون احتساب درميانگين، دركارنامه دانشجو باقي مي ماند. دراين حال چنانچه ميانگين واحدهاي پذيرفته نشده كمتر از 12 باشد، جمعا"بعنوان يك نيمسال مشروطي در سابقه تحصيلي دانشجو در رشته جديد منظور خواهد شد.

تبصره 2: درصورتي كه تعداد واحدهاي دروس پذيرفته نشده دانشجو ، درحدي باشد كه امكان گذراندن واحدهاي مورد نياز رشته جديد را درطول مدت مجاز تحصيل از دانشجو سلب كند، تغيير رشته عملي نخواهد بود.

 ماده 66 ) چنانچه دانشجو به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه دردوران تحصيل دچار بيماري يا سانحه‌اي گردد كه توانايي ادامه تحصيل درآن رشته و يا امكان بهره گيري ازكارآيي حاصل از آن را طبق جداول نقص عضو ازدست بدهد، مي تواند براساس مواد اين فصل ، به رشته ديگري متناسب با رشته خود در همان گروه آزمايشي كه از لحاظ نمره آزمون ورودي نزديكترين نمره را دارد تغيير رشته دهد . دراين حال دانشجو ازرعايت مقررات ماده 61 (به استثناي بند يك ) و ماده 63 معاف خواهد بود.

 ماده 67) متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را به انضمام مدارك لازم حداقل 6 هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي به آموزش دانشگاه محل تحصيل خود تسليم كند.

  پذيرش واحدهاي درسي  

 ماده 68) معادل سازي دروس گذرانده شده آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري كه پيش از اين واحدهايي را درساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و در ديگر مقاطع تحصيلي گذرانده اند باشرايط زير مجاز است :

1- 68- دانشجو باتوجه به سوابق تحصيلي خود، مجاز به شركت درآزمون ورودي رشته جديد باشد.

2- 68- دانشگاه يا موسسه آموزش عالي قبلي و مدارك تحصيلي آن مورد تاييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت فرهنگ و آموزش عالي باشد.

3- 68- محتواي آموزشي دروس گذرانده شده با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي اشتراك محتوايي داشته و نمره هريك از دروس از 12 كمتر نباشد.

4- 68- تحصيل دانشجو دردانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي باشد.

تبصره : معادل سازي و پذيرش دروس توسط گروههاي آموزشي ذيربط دردانشگاه پذيرنده انجام مي شود.

ماده 69) تعداد واحدهاي پذيرفته شده و تعداد واحدهايي كه دانشجو درموسسه آموزش عالي جديد گذرانده است دركارنامه دانشجو ثبت خواهد شد. بديهي است نمره واحدهاي پذيرفته شده از رشته قبلي در ميانگين كل محسوب خواهد شد.

ماده 70 ) : به ازاي هر 20 واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو ، يك نيمسال تحصيلي از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي كاسته مي شود.

   پايان نامه

 ماده 71) تهيه پايان نامه بخشي از دوره دكتري دندانپزشكي است كه طي آن دانشجو موظف است در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود تحت نظراستاد راهنما به تحقيق و تتبع بپردازد.

تبصره 1 : استاد راهنما به پيشنهاد دانشجو ، موافقت استاد راهنما و تاييد گروه آموزشي مربوطه و شوراي پژوهشي دانشكده تعيين مي گردد.

تبصره 2 : فاصله زمان ثبت موضوع پايان نامه تا زمان دفاع آن نبايستي كمتر از يك سال و نيم تقويمي باشد.

 ماده 72) دانشجويان دوره دكتري دندانپزشكي پس از گذراندن حداقل 120 واحد درسي مجازند موضوع پايان نامه را با نظر استاد راهنما انتخاب كنند . موضوع پايان نامه پس از تاييد گروه آموزشي و شوراي پژوهشي دانشكده ثبت مي شود.

تبصره 1 : انتخاب موضوع پايان نامه توسط گروهي از دانشجويان با نظر استاد راهنما و تاييد گروه آموزشي و تاييد شوراي پژوهشي در صورتي مجاز است كه اولا حجم و اهميت موضوع تحقيق با تعداد دانشجويان تناسب داشته باشد. ثانيا تقسيم بندي موضوعات تحقيق به گونه اي باشد كه هر يك از دانشجويان ذيربط بتوانند انجام بخش مستقلي از پايان نامه را با عنوان جداگانه عهده دار شوند.

تبصره 2 : سقف تعداد پايان نامه هاي هدايت شده توسط هر استاد راهنما براساس آيين نامه هاي شوراي پژوهشي دانشكده خواهد بود.

ماده 73) به پيشنهاد استاد راهنما، در صورت لزوم حداكثر دو نفر از اعضاء هيات علمي يا متخصصان و محققان برجسته پس از تاييد شوراي پژوهشي دانشكده به عنوان استاد مشاور تعيين مي شوند.

 ماده 74) ارزشيابي پايان نامه توسط هيات داوران متشكل از استاد راهنما، اساتيد مشاور و حداقل 4 عضو از اعضاء هيات علمي يا محققان و متخصصان و صاحب نظران مربوطه به شرح زير صورت مي گيرد.

          1-74- استاد راهنما

          2-74- يك عضو هيئت علمي به انتخاب استاد راهنما

          3-74- معاون آموزشي يا نماينده ايشان

          4-74- معاون پژوهشي يا نماينده ايشان

          5-74- مدير گروه آموزشي يا نماينده ايشان

          6-74- اساتيد مشاور

تبصره : درجه استاد راهنما و اعضاء هيات علمي حداقل بايد استادياري باشد. درخصوص محققان و متخصصان و صاحب نظران داشتن دانشنامه تخصصي الزامي است.

 ماده 75) درصورتي كه پايان نامه ازنظر هيات داوران ضعيف تشخيص داده شود دانشجو مي تواند بارديگر درزماني كه هيات داوران تعيين مي كند پايان نامه خود را كامل و ازآن دفاع نمايد. تعيين اين مدت نبايد به نحوي باشد كه از نصاب حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو فراتر رود.

 ماده 76) ارزشيابي پايان نامه توسط هيات داوران درمقياس نمره گذاري ازصفرتابيست صورت مي گيرد.

تبصره 1 : پايان نامه هاي دانشجويان دوره دكتري عمومي دندانپزشكي باتوجه به نمرات مربوط در چهاردرجه به شرح زير متمايزمي شود.

عالي                       پايان نامه هاي بانمره 19 تا 20

بسيارخوب               پايان نامه هاي بانمره 17 تا 99/18

خوب                      پايان نامه هاي بانمره 14تا 99/16

غيرقابل قبول           پايان نامه هاي بانمره كمتراز 14

 تبصره 2: دانشجوياني حق دفاع از پايان نامه را دارند كه كليه واحدهاي برنامه آموزشي دوره دندانپزشكي  را گذرانده باشند.

 ماده 77) جهت بهره برداري از نتايج تحقيقات انجام شده هر پايان نامه مي بايست حاوي يك خلاصه مقاله فارسي و انگليسي باشد.

 ماده 78) نمره پايان نامه در احتساب ميانگين كل دانشجو منظور مي شود.

   فراغت از تحصيل 

 ماده 79) دانشجوياني كه كليه واحدهاي درسي دوره دكتري دندانپزشكي و پايان‌نامه راطبق برنامه مصوب براساس مقررات اين آيين نامه با موفقيت گذرانده باشد، فارغ التحصيل دوره دكتري عمومي دندانپزشكي شناخته مي شود.

 ماده 80) تاريخ دفاع و تصويب رساله، تاريخ فراغت ازتحصيل دانشجو تلقي مي گردد.

 ماده 81) اعطاي مدرك معادل به دانشجويان دوره دكتري عمومي دندانپزشكي كه به هر دليل امكان ادامه تحصيل يا فراغت از تحصيل در دوره دندانپزشكي را نداشته باشند، مجاز نيست . اين قبيل دانشجويان درصورت احراز شرايط حسب مقررات مربوط، مي توانند به رشته ديگري تغيير رشته داده و در يكي از مقاطع كارداني يا كارشناسي فارغ التحصيل شوند.

 ماده 82) اين آيين نامه در82 ماده و 67 تبصره در پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 23/11/1378 به تصويب رسيده و از ابتداي سال تحصيلي 80-1379 براي آن دسته از دانشجوياني كه از اين تاريخ به بعد وارد دانشگاه مي شوند لازم الاجرا است و از تاريخ اجرا كليه آئين نامه ها و بخشنامه هاي قبلي مغاير با آن براي اين دسته از دانشجويان لغو مي شود.